Marc legal

La llei que regula les vies pecuàries a Catalunya és la Llei 3/1995 de 23 març de vies pecuàries. És una llei a nivell estatal que estableix la legislació bàsica i el règim jurídic dels camins ramaders a Espanya. Aquesta llei estableix que la competència sobre les vies pecuàries a Espanya és de les Comunitats Autònomes.

La llei diu que:

Les vies pecuàries són bens de domini públic de les Comunitats Autònomes i, en conseqüència, inalienables, imprescriptibles i inalienables.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya recull aquesta competència en el seu article 9 però no s’ha desenvolupat cap document legislatiu que adapti la llei estatal a Catalunya.

Desplaça cap amunt