EDICTE de 24 d’abril de 2019

EDICTE de 24 d’abril de 2019, pel qual es dona publicitat a l’acord d’inici de l’expedient de classificació del camí ramader de la Molina als termes municipals de Llívia, Puigcerdà, Fontanals de Cerdanya i Alp, a la comarca de la Cerdanya, i de nomenament de la persona instructora de l’expedient.

 

Atès el que estableix l’article 5 de la Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries, el qual atorga a les comunitats autònomes les competències en matèria de classificació de camins ramaders, i d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i altres disposicions concordants, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, a proposta de la Secció de Boscos i Recursos Forestals d’aquest Servei Territorial del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Lleida, he acordat, en data de 24 d’abril de 2019, l’inici de l’expedient de classificació del camí ramader de la Molina als termes municipals de Llívia, Puigcerdà, Fontanals de Cerdanya i Alp, a la comarca de la Cerdanya, i el nomenament com a persona instructora de l’expedient de la senyora Eva Esteve Latorre, funcionària dels Serveis Territorials esmentats del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Scroll to Top