Objectius i estructura del Congrés

Entre el 7 i el 28 d’octubre de 2016 va tenir lloc el Ier Congrés de Transhumància i Camins Ramaders de Catalunya, que va ser un èxit en assistents, ponències i experiències que s’hi van expresar i que va concloure que calia avançar en la classificació dels camins ramaders, que els camins ramaders i l’activitat transhumant obre oportunitats econòmiques més enllà de l’aprofitament ramader, i que calia reconèixer el paper dels ramaders i pastors en la gestió del territori.

Aquí presentem la segona edició del Congrés que sorgeix de la inquietud pel que fa a la situació actual del sector i de la voluntat de continuïtat després de l’èxit i l’acollida que va tenir la primera edició. Els objectius principals d’aquesta segona edició continuen sent la posada en valor de la transhumància i la xarxa de camins ramaders de Catalunya. Una de les novetats d’aquesta edició es que tindran més pes els aspectes i reptes actuals pel que fa a  la preservació de la ramaderia extensiva, incorporant la perspectiva de gènere i l’impacte que pot tenir per al sector l’actual context de crisi climàtica i energètica global.

Objectius

  • Donar continuïtat al Ier Congrés de Transhumància i Camins Ramaders de Catalunya.
  • Recollir i publicar el màxim d’informació possible sobre transhumància, camins ramaders i la ramaderia extensiva,  fent aflorar els coneixements i investigacions locals en un espai de diàleg i trobada més global. 
  • Aprofundir en la recerca multidisciplinar d’una de les activitats que vertebra el sistema agroramader tradicional, fent confluir tant les referides a l’activitat (la transhumància) com  a la infraestructura que la sustenta (els camins ramaders).
  • Propiciar l’encontre  en un mateix espai, d’estudiosos/es investigadors/es ramaders/es, tècnics/ques i públic en general interessats en les diferents temàtiques relacionades amb aquestes activitats.  
  • Sensibilitzar la societat sobre la importància de preservar aquestes activitats, que garanteixen l’equilibri territorial, el manteniment dels paisatges agrícoles, la continuïtat de les economies rurals, i la protecció de la biodiversitat.
  • Fixar les bases que garanteixin la preservació de la transhumància i els camins ramaders, a partir de la seva importància per reforçar el sistema agroramader tradicional i el seu valor mediambiental.
  • Establir criteris i prioritats per estimular  la seva recuperació  i garantir el seu manteniment.
  • Consolidar un espai de treball creat durant el primer congrés de transhumància que estimuli a la reflexió i anàlisi, i que afavoreixi  la creació d’una xarxar de col·laboracións entre els diferents actors vinculats a aquest sector.
  • Aprofundir en els problemes que pateix el sector, especialment pel que fa a les problemàtiques relacionades amb el relleu generacional, l’accés a la terra i la reincorporació i lideratge de la dona en el sector ramader extensiu.  
  • Garantir la visibilització i l’equilibri de totes les veus, com a mitjà per fer front a la invisibilització i discriminació de la dona en el món rural.

Estructura del Congrés

L’esdeveniment s’articularà al voltant de 3 sessions presencials de tres dies de durada cada una. Cada una de les sessions estarà centrada en un eix d’actuació principal:

Eix 1. Des(xifrant) la ramaderia extensiva: reptes i estratègies de futur. La situació de la ramaderia extensiva actual en xifres. Distinció entre els diferents models ramaders (industrial i extensiu). L’impacte de la nova PAC en les pràctiques ramaderes extensives. Els reptes de futur del sector (relleu generacional, accés a la terra, igualtat de gènere, comercialització i distinció del producte).

Seminari de treball: Sobre la diferenciació i la comercialització de la ramaderia extensiva.*

Eix 2. Transhumància: activitat ancestral i eina de desenvolupament territorial. Presentació de projectes que estableixen un diàleg entre la recerca present i passada sobre la transhumància i la ramaderia extensiva. Transferència de coneixement científic sobre aquesta temàtica a diferents àmbits de la societat. Valorització d’aquesta pràctica a través de la divulgació.

Seminari de treball: Promoure l’intercanvi de coneixements entre els agents de recerca i el sector ramader.*

Eix 3. Transhumar per preservar i habitar els territoris rurals. La situació de les pràctiques transhumants i transtermitants a Catalunya. Previsió de futur davant l’actual situació de canvi climàtic i crisi energètica. Les infraestructures de les xarxes transhumants, equipament associats, projectes de valorització i recuperació en curs, el marc legal, la gestió i planificació de les actuacions de valorització, manteniment i millora. 

Seminari de treball: Sobre la de classificació de camins ramaders.*

* El primer dia de cada sessió del congrés, es realitzarà una seminari específic relacionat amb cada eix. Aquest seminari no serà obert al públic i només es convidarà als professionals i experts relacionats amb el seminari. Les conclusions d’aquests seminaris es recolliran en les actes del congrés.

Scroll to Top